Modern technology gives us many things.

پروتوکل HTTP

پروتوکل HTTP

پروتوکل HTTP مخفف Hayper text transfer protocl می باشد

برای اینکه محتوای یک وب سایت را به ما نشان دهد و پورتش 80 و defult می باشد وقتی دیفالت هست شما میتوانید پورتش را عوض کنید

اگر دیفالت پورتش را عوض کردی و به جای 80گذاشتیم 1000 باید به این صورت وارد کنیم

www.website.com:1000

چون وب سایت دیفالتش 80 است باید از دونقطه و پورت را انتخاب کنیم

پروتوکل HTTP یک پروتوکل نا امن است شنود و اسنیف SNIFF میشود یعنی محتوای وب سایتی که شما میگیرید همه میتوانند ببینند

به همین خاطر از پروتوکل HTTPS استفاده میکنند و پورتش 443 است استفاده میکند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.